تجهیزات الکتریکی

تجهیزات نوین صنعت برق ایران

تجهیزات الکتریکی

تجهیزات نوین صنعت برق ایران

این وبسایت در راستای افزایش دانش فنی علامندان و به منظور انتشار مطالب آموزشی و کاربردی صنعت برق و الکترونیک و معرفی و بررسی تجهیزات نوین این صنعت پر رونق در سال 1398 تاسیس گردیده است.